การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”. สุโขทัย: สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าของเรื่อง : นางอุไรวร

Read more

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของ นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”

ชื่อเรื่อง : การประเมินโค

Read more