สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

กลุ่มบริหารการเงินฯ