สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์