ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครู และจำนวนห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565