การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำรูปแบบ 1 ครู 1 นวัตกรรม สู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำรูปแบบ 1 ครู 1 นวัตกรรม สู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นให้ครูปฐมวัยมีนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาของนักเรียน ด้วยกิจกรรมเชิงรุก Active Learning ครูสามารถเขียนรายการใช้นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน Best Practice ระดับปฐมวัย
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมเชิงรุก Active Learning เพื่อแก้ปัญหาเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม ๒๕๖7 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 13.0๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อบรมที่เขต เวลา 08.0๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารแม่ ๘๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ นั้น ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จำนวน 120 คน