ประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เว

Read more

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมชี้แจงสร้างความเ

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ

Read more