โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

Read more

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบทเรียน BEST PRACTICE ภายใต้โครงการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2566

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบ

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ht

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

Read more