แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา AnyWhere AnyTime

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ TAKESA1 Classroom เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมผลงานเนื้อหาการเรียนการสอนของครูของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

ห้องเรียนออนไลน์ TAKESA1 CLASSROOM เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เอกสาร พร้อมแบบทดสอบ หากผลการประเมินผ่าน ตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ : https://sites.google.com/takesa1.go.th/classroom/

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัยของ สพฐ. ที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

OBEC Content Center เป็นคลังสื่อการเรียนรู้สำหรับเรียนออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content Center ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน ครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash)และ งานวิจัยทางการศึกษา สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไปหรือ Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป หรือ Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป ช่องทางการเข้าเรียนรู้ออนไลน์ : https://contentcenter.obec.go.th/

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education)

Project 14 เป็นชุดคลิปการสอนออนไลน์ที่ สสวท. ผลิตขึ้นครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่ สสวท. มีหนังสือเรียน ครบทุกหัวข้อ ทั้ง 12 ชั้นปี ตั้งแต่ ป. 1 ถึง ม. 6 ตรงตามหลักสูตร ครบทุกตัวชี้วัด โดยนักวิชาการ สสวท. และเครือข่ายครูที่มีประสบการณ์ร่วมกันออกแบบและผลิต คุณครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่สนใจ สามารถใช้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Project 14 จัดสื่อ ตามรายวิชา และชั้นปีอย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย ช่องทางการเข้าเรียนรู้ออนไลน์ : https://proj14.ipst.ac.th/

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนทั่วไป สพป.ตรัง เขต 1 “EXAM BANK TRANG1 PLATFORM”