ประชาสัมพันธ์ “การส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฎิบัติที่ดี ระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”