ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจริยะรองรับเศรษฐกิจ BCG

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจริยะรองรับเศรษฐกิจ BCG โดยฝึกอบรมให้แก่ แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร แรงงานคืนถิ่น แรงงานอิสระ แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล หรือผู้สนใจการปลูกพืชปลอดสารพิษ

>> อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป

>> ฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง

>> ระหว่างวันที่ 15-16 , 22-23 มิถุนายน 2567 ณ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย บ้านไร่ไอละมุน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

>> สอบถามเพิ่มเติม 063 3616989 นายจักรกฤษณ์ พลขันธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

v v v รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ