ประชาสัมพันธ์ “การอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา”