คู่มือและแนวทาง การตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ขวัญหทัย เสือบุญมี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา