ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567