การประกวดแข่งขัน รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานออนไลน์ กิจกรรม “EDC Pitching Season 2” ประจำปี 2567

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ตัดสิน (สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน)

>>>> https://www.dek-d.com/activity/64183/

แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนฯ

>>>> https://forms.gle/9MmLSW8Jc4nXyjme6