โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ อ.บ้านตาก