ประชาสัมพันธ์ สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll “สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน” โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงก์นี้

Read more