เกมบันไดงูการบวก (ผจญภัยล่าสมบัติโจรสลัดการบวก) เรื่อง การบวกจานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน : นายฉัตรตระกูล

Read more