หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรุณาใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสประจำตัว *