ผู้บริหารการศึกษา

1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล หน้าห้อง ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 202
2
นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 107
3
นายสมคิด มาหล้า รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 307
4
ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 306
5
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศฯ
ต่อ 309
6
นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 204
7
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 305
8
นายสนั่น พลนาค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 205
9
นายทรงยศ ป้อมทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 102
10
นางฬุริยา บุตรนุช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ต่อ 315
11
นางเฉลียว ระวังภัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 208
12
นางอรทัย คำปาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ
ต่อ 106
13
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
ต่อ 208
14
  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 301
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.takesa1.go.th