กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่มกฎหมายและคดี