บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายสมคิด มาหล้า
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 307
Email : Somkidmala@gmail.com
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  055-512537 ต่อ 208
Email : varnsubhang.ict@takesa1.go.th
นายสันทัศน์ ตันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 055-512537 ต่อ 210
Email : santuch.ict@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7789 Email : dlict@takesa1.go.th