ผู้บริหารการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
มือถือ : 081-973-7786
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายสมคิด มาหล้า
นางอรชร ปราจันทร์
นายวีระพงศ์ คำกมล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 307
มือถือ : 084-808-3749
Email : Somkidmala@gmail.com
055-512537 ต่อ 306
มือถือ : 086-200-2700
Email : Orachorn0909@gmail.com
055-512537 ต่อ 106
มือถือ : 084-815-5269
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
นายสนั่น พลนาค
นางนฤวรรณ ฉิมผี้งพะเนา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
055-512537 ต่อ 308
มือถือ : 081-014-0388
Email : iamthurian1@gmail.com
055-512537 ต่อ 204
มือถือ : 089-644-9786
Email : sanun2813@gmail.com
055-512537 ต่อ 305
มือถือ : 064-223-5926
Email : naruewan.04@gmail.com 
นางปณิสา นทีประสิทธิพร
นางฬุริยา บุตรนุช
นายทรงยศ ป้อมทองคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
055-512537 ต่อ 205
มือถือ : 094-985-6229
Email : Panisa_natee@hotmail.com
055-512537 ต่อ 111
มือถือ : 086-932-2401
Email : ruliyar159@gmail.com 
055-512537 ต่อ 102
มือถือ : 081-284-9709
Email : bimtak2013@gmail.com 
นางเฉลียว ระวังภัย
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
นางอรชร ปราจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
055-512537 ต่อ 108,109
มือถือ : 086-448-1699
Email : plantak1@hotmail.com  
055-512537 ต่อ 208
มือถือ : 088-278-7789
Email : varnsubhang.ict@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 306
มือถือ : 086-200-2700
Email : Orachorn0909@gmail.com
นายสมคิด มาหล้า
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี
055-512537 ต่อ 307
มือถือ : 084-808-3749
Email : Somkidmala@gmail.com