ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สือบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 1