ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS