การตรวจผลงานโรงเรียนที่ส่งรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

Read more

การตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1

Read more

การดำเนินการตรวจข้อสอบตามแนว PISA ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การประชุมการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

Read more

การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

การประชุม conference ครั้งที่ 4 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ PM Open House 2022 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

Read more

การศึกษาดูงานการเตรียมเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก ณ สพป.น่าน เขต 1

Read more