การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นาย

Read more

การดำเนินการโครงการ “การวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” เพื่อจัดทำโมเดลโรงเรียนนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่โรงเรียนดิจิทัล ณ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1

Read more

การดำเนินการโครงการ “การวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” เพื่อจัดทำโมเดลโรงเรียนนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่โรงเรียนดิจิทัล

Read more

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

Read more

การประชุมคณะทำงานระดับเขตพื้นที่เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบข้อมูล OIT Online

โครงการประเมินคุณธรรมและค

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 โครงการขับเคลื่อนการจัดก

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทค

Read more