ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

แผนจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา),อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more