เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำหรับ ครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา

การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”. สุโขทัย: สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าของเรื่อง : นางอุไรวร

Read more

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวศิวา

Read more

รูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ชื่อเรื่อง   &n

Read more