อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กล

Read more

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายจักษภณ ดีวังทอง ศึกษาน

Read more