สพฐ.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ online


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ตาก เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรระมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน