ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อต้านการทุจริต รูปแบบภาษาไทย