ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อต้านการทุจริต รูปแบบภาษาพม่า