นโยบายการบริหารงานบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดังนี้

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหาร อัตรา กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาในสังกัด

2. ด้านการสรรหา

ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด เลือกสรรคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความโปร่งใสเป็นธรรม

2.2 การสรรหา บรรจุ ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการพัฒนา

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

3.1จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

3.2 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. ด้านการรักษาไว้

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด ดังนี้

4.1 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสพฐ.กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามปฏิทินและระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

5. ด้านการใช้ประโยชน์

ทุกกลุ่มงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึง ช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.2 นำผลจากการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกลับด้านบน