[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
429 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
122 คน
สถิติเดือนนี้
881 คน
สถิติปีนี้
74683 คน
สถิติทั้งหมด
619807 คน
IP ของท่านคือ 18.206.187.81
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 29    จำนวนการดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2) ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของครูผู้สอน และ3) ผลที่เกิดกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 99 คน2)ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ

ปีการศึกษา 2562จำนวน 130คน และ3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 495คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 465คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครูวิชาการโรงเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน รายวิชาการงานอาชีพ และฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ทั้งสามชุดมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)และแบบปลายเปิด (Open End Questions)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน โดยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1ทุกโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

สรุปผลการวิจัย

          1. ผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

               1.1 รายวิชาพื้นฐาน การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์พบว่า ชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุดได้แก่ ชั้น ป.1 และชั้น ป.2 ชั้นที่จัดจำนวน 2ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุดได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.4 และชั้น ป.5

               1.2 รายวิชาเพิ่มเติมการจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชาเพิ่มเติม พบว่า ชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.2 และชั้น ป.4 ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และชั้น ม.2

ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.2

1.3 กิจกรรมเพิ่มเติม การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในกิจกรรมเพิ่มเติมพบว่าชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.1และชั้น ป.2ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.4 และชั้น ป.5

ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และชั้น ม.2

               1.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พบว่าชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.1และชั้น ป.2ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ชั้นม.1 และชั้น ม.2 ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้นม.1 และชั้น ม.2

               1.5 การวัดและประเมินผล การดำเนินการกำหนดการวัดและประเมินผลการงานอาชีพของโรงเรียนดำเนินการแล้ว ร้อยละ 96.97 ยังไม่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 3.03

               1.6 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การงานอาชีพของโรงเรียน ได้แก่ จัดสอนในชั่วโมงตามตารางสอน ร้อยละ 79.80 จัดบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกันทั้งรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม และกิจกรรม ร้อยละ 59.60 จัดสอนทฤษฎีในชั่วโมงตามตารางสอนส่วนการปฏิบัติบูรณาการในชั่วโมงกิจกรรม ร้อยละ 17.17 จัดบูรณาการโดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 5.05

               1.7 ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาหลักสูตรฯ การงานอาชีพในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไม่มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรฯ การงานอาชีพ ร้อยละ 72.73 ขาดแคลนงบประมาณ ร้อยละ 56.57 สภาพพื้นที่ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 20.20 ปัญหาอุปสรรคด้านอื่น ๆ ร้อยละ 17.17 ได้แก่ ขาดแคลนน้ำ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

               1.8 การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยครูวิชาการโรงเรียน ดำเนินการอยู่ในระดับมาก

 

          2. ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของครูผู้สอน

ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ อยู่ในระดับมาก 

          3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1 8/พ.ค./2563
      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561