[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
442 คน
สถิติเดือนนี้
896 คน
สถิติปีนี้
74698 คน
สถิติทั้งหมด
619822 คน
IP ของท่านคือ 18.206.187.81
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา

เจ้าของผลงาน : ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 411    จำนวนการดาวน์โหลด : 104 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
1 ในปีการศึกษา 2561

อภิชัย  นุชเนื่อง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1

รายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) เพื่อศึกษาผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ  และ
3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 วิธีดำเนินการ  แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน
ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ 5 ปีติดต่อกัน ในอำเภอสามเงาและอำเภอเมืองตาก หลังจากการศึกษาดูงานแล้วให้แต่ละกลุ่มถอดบทเรียน และนำองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ โดยได้ศึกษาจากครูวิชาการหรือ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้มีจำนวน 1 ฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนโดยจัดทำหนังสือตามระบบราชการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561  ได้แก่  เอกสารการรายงานผลการทดสอบระดับชาติ และผลการประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  ผลการทดสอบระดับชั้นเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบในระดับชาติในระดับชั้นเรียนเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า  โรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไว้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน จึงทำให้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  สูงกว่าระดับชาติและสูงกว่าปีการศึกษา
2.ผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ พบว่า โรงเรียนได้นำมาตรการในระดับชั้นเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการทดสอบระดับชาติ ไปใช้ดำเนินการอยู่ในระดับมาก  และผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
ปีการศึกษา 2561  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 2.71  ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นร้อยละ 3.14  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.40  โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 4.11  ผลการทดสอบความสามารถวัดการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีผลการประเมินร้อยละ 71.16  โดยค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา  2560 ร้อยละ 5.18  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไปของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่างร้อยละ 90 – 49  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 49 – 34   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.40  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 81.74  และผู้บริหารโรงเรียน
มีความพึงพอใจในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมากดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1 8/พ.ค./2563
      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561