[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 76 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
23 คน
สถิติปีนี้
82 คน
สถิติทั้งหมด
103711 คน
IP ของท่านคือ 192.168.30.1
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1

การจัดการความรู้ : กลุ่มอำนวยการ
24 โดย : admin
24/มิ.ย./2557     
5 stars ( 5 / 2 )
ส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน

การจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยกันทุกคน สิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน
ประการหนึ่งก็คือการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม ทั้งในสถานศึกษา ที่อยู่อาศัย บ้าน วัด และชุมชนตลอดจนสถานที่
สาธารณะโดยทั่วไปหรือสถานที่ต่าง ๆ และหา

24 โดย : admin
24/มิ.ย./2557     
5 stars ( 5 / 1 )
การประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคอินเทอร์เน็ต

การประชาสัมพันธ์ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกสรร สื่อประชาสัมพันธ์ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพที่สุด  เน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way commu

การจัดการความรู้ : กลุ่มนโยบายและแผน
8 โดย : วรรณศุภางค์
8/ก.ค./2557     
5 stars ( 5 / 3 )
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน  เป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันไดพื้นฐานของการบริหารงาน
ในอนาคต  เนื่องจากการวางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่น ๆ ทั้งหมด  กระบวนการวางแผนเ

25 โดย : admin
25/มิ.ย./2557     
5 stars ( 5 / 1 )
การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีบทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องเก็บข้อมูลที่

การจัดการความรู้ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การฝึกอบรม  หมายถึง
1. การอบรม
2. ประชุมทางวิชาการ / เชิงปฏิบัติการ
3. สัมมนาทางวิชาการ / เชิงปฏิบัติการ
4. การบรรยายพิเศษ
5. การฝึกศึกษา / การดูงาน / การฝึกงาน

การจัดการความรู้ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 โดย : วรรณศุภางค์
24/พ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านหนองกระโห้

การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากในรูปแบบ vtr

7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
5 stars ( 5 / 1 )
ใส่ใจนักเรียนสักนิด สอนคิดไม่ยาก

การขับเคลื่อนการสอนคิดสู่มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
การสร้างนิสัยแห่งการคิด
การเรียนรู้ที่ดีจะต้องพัฒนาการคิดเป็นพื้นฐานอยู่เสมอ
ฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึด
การพัฒนาทางสมองเป็นพื้นฐานหลักอยู่

การจัดการความรู้ : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
4 stars ( 4 / 2 )
การตรวจสอบการแต่งตั้งถอดถอน ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554  มาตรา  39  กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  
แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ

7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2556

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา   พ.ศ. 2553 ข้อ 14  กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  ด้าน 
ผลการตรวจสอบ ติดตาม ปรากฏผลการดำเนินงาน 

การจัดการความรู้ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 โดย : วรรณศุภางค์
5/ก.ค./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การคำนวณอัตรากำลัง ในสถานศึกษา

การวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประเมินสภาพความต้องการ
อัตรากำลังคนกับภารกิจของหน่วยงาน

การจัดการความรู้ : หน่วยตรวจสอบภายใน
7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การบริหารพัสดุแบบมืออาชีพ

การบริหารพัสดุ เป็นวงจรการบริหารที่มีการดำเนินการหลายขั้นตอน
และต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผน
การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย<

7 โดย : วรรณศุภางค์
7/ก.ค./2557     
5 stars ( 5 / 1 )
หลักในการบริหารงบประมาณที่ดีของสถานศึกษา

สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้หลาย ๆ ท่านเป็นห่วงบ้านเมือง
ของเราว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งก็มีหลายๆ ฝ่าย
ออกมาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์
คลี่คลายไปได้ด้วยดี  การจะทำอะไรก็ตาม
จะต้องมีหลักหรือวิธีการคิดที่จะทำให้

ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com